Menu

Algemene voorwaarden

Algemene bemiddelingsvoorwaarden WOON GEWOON

ALGEMENE VOORWAARDEN van WOON GEWOON, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 56517718 aldaar gedeponeerd, hierna te noemen “WG”

Artikel 1 definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • de werkzaamheden: De bemiddeling door WG tussen verhuurder en huurder met betrekking tot de totstandkoming van een overeenkomst van huur/verhuur voor bepaalde tijd van gestoffeerde en/of gemeubileerde woonruimte, het opstellen van een huurovereenkomst en het verrichten van een inspectie van het gehuurde/verhuurde bij aanvang van de huur/verhuur.
  • de opdracht: De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden.
  • de overeenkomst: De overeenkomst van tijdelijke huur/verhuur van een onroerende zaak.
  • de opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die WG in de hoedanigheid van (ver)huurder opdracht geeft tot het uitvoe­ren of doen uitvoeren van werkzaamheden.
  • gestoffeerd: De aanwezigheid van vloerbedekking, raambekleding en vaste lichtarmaturen.
  • gemeubileerd: De aanwezigheid van inventaris.
  • inventaris: Al hetgeen in het gehuurde/verhuurde aanwezig is, van meubilair tot linnen- / beddengoed, en van tuingereedschap tot keukengerei.
  • offerte: De schriftelijke aanbieding.

Artikel 2 toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveringen/diensten van WG, op alle overeenkomsten tot het verrichten van
werkzaamheden door WG van welke aard dan ook alsmede op de eventueel tot stand gekomen huurovereenkomst, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Op alle offertes en leveringen/diensten van WG zijn mede van toepassing de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte, conform het model zoals vastgesteld door De Raad van Onroerende Zaken en gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te s’-Gravenhage onder nummer 74/2003. Partijen verklaren hiervan een exemplaar te hebben ontvangen.

3. In het geval dat een bepaalde situatie zowel in onderhavige voorwaarden als in de onder 2.2 genoemde voorwaarden is geregeld,
prevaleren onderhavige voorwaarden. De onder 2.2 genoemde voorwaarden kunnen in dat geval slechts aanvullende werking hebben.

4. Een (eerdere) verwijzing door de wederpartij naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door WG van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard.

5. WG behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat WG haar cliënten van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.

6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 3 algemeen

1. Partijen verklaren zich ermee bekend en akkoord te zijn dat de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, uitdrukkelijk is aangegaan voor een bepaalde termijn, bedoeld in artikel 7:274 lid 2 sub B van het Burgerlijk Wetboek, derhalve huurder het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode met inachtneming van het daartoe in deze voorwaarden bepaalde dient op te leveren aan de eigenaar van de onroerende zaak, respectievelijk WG.

2. Huurder/bewoner dient gedurende de gehele duur van de overeenkomst het gehuurde daadwerkelijk zelf te bewonen en het gehuurde uitsluitend en behoorlijk als woonruimte te gebruiken met inachtneming van bestaande zakelijke rechten en van overheidswege en/of nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen.

3. Huurder zal zich gedragen naar de mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen door of namens verhuurder gegeven in het belang van
een behoorlijk gebruik van het gehuurde en de ruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

4. Indien het gehuurde niet beschikbaar is op de overeengekomen ingangsdatum van de huurperiode, kan huurder, onverminderd het recht van huurder op schadevergoeding, geen ontbinding van de overeenkomst vorderen, tenzij de te late oplevering veroorzaakt is door toerekenbare tekortkomingen van de verhuurder en dit een dusdanige vertraging tot gevolg heeft dat van huurder in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst in stand blijft.

Artikel 4 totstandkoming opdracht en wijzigingen

1. Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke van WG zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een offerte c.q. prijsopgave en dergelijke een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard heeft WG het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ont­vangst van de opdracht door opdrachtge­ver te herroepen. Eerdere offertes c.q. prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte c.q. prijsopgave en dergelijke.

2. Afbeeldingen, tekeningen en specificaties van de door WG in catalogi, circulaires, advertenties of anderszins aangeboden objecten zijn voor WG niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen WG te bieden heeft.

3. Overeenkomsten met WG komen tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod WG heeft bereikt; uit deze acceptatie blijkt dat de opdrachtgever zich verenigd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

4. Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een opdracht zijn slechts bindend indien en voor zover deze door WG
schriftelijk aan opdrachtgever zijn beves­tigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. WG heeft in voorkomend geval het recht zijn gebondenheid aan een opdracht afhankelijk te stellen van ondertekening door de opdrachtgever van een kopie van de door WG aan opdrachtgever toegezonden schriftelijke bevestiging.

5. Indien wijzigingen in de overeenkomst tussen WG en opdrachtgever leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

6. Voor dienstverlening c.q. werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

7. Indien er een overeenkomst tot stand komt tussen WG en twee of meer opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig waarop artikel 21 van deze voorwaarden van toepassing is.

Artikel 5 totstandkoming huurovereenkomst

1. Alle door WG genoemde (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan WG bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. De door WG genoemde (levering)termijnen zijn evenwel niet fataal. WG is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege in redelijkheid niet te voorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal WG in overleg treden met opdrachtgever.

2. Overeenkomsten tussen huurder en verhuurder komen tot stand middels ondertekening van de daartoe opgemaakte overeenkomst van huur/verhuur.

3. Nadat een huurovereenkomst tot stand is gekomen is huurder en/of verhuurder verplicht de kosten zoals overeengekomen aan WG te voldoen.

4. De in de huurovereenkomst opgenomen huurprijs wordt geacht door de verhuurder – al dan niet na overleg met WG – te zijn vastgesteld.

Artikel 6 toestemming / rechten en verplichtingen WOON GEWOON

1. WG zal de werkzaamheden naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van WG tenzij anders overeengekomen.

2. WG is gerechtigd een opdracht te weigeren zonder dat zij verplicht is daarvoor opgaaf van reden te doen.

3. WG draagt er zorg voor dat de werkzaamheden worden verricht door daartoe bevoegde personen.

4. WG is gerechtigd de “incheck” van huurder op te schorten en sleuteloverdracht aan huurder te weigeren, indien niet gebleken is
dat de betaling van de eerste huurtermijn, alsmede de betaling van de ter zake geldende borgsom en de bemiddelingskosten heeft plaatsgevonden, tenzij verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft de “incheck” te verrichten.

5. WG verplicht zich de door huurder en verhuurder verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen.

6. Bij tussentijdse beëindiging van welke aard dan ook, kan geen restitutie van de in rekening gebrachte bemiddelingskosten plaatsvinden, noch is verrekening hiervan mogelijk bij een volgende overeenkomst.

7. Indien een door WG opgemaakte overeenkomst wordt verlengd, zal de verlenging eveneens door WG worden opgesteld. Hiervoor worden huurder en verhuurder belast met de geldende administratiekosten.

Artikel 7 in- / uitchecken huurder

1. WG verbindt zich tot het overhandigen van de sleutel(s) en het opstellen van en/of overhandigen aan huurder van:
a. een inventarislijst; (indien van toepassing);
b. een inspectierapport waarin de staat van onderhoud van het gehuurde is vastgelegd;
c. gegevens van de beheerder van de woning (als aanspreekpunt voor de huurder);
d. meertalige gebruiksaanwijzingen van de in het gehuurde aanwezige apparatuur,
indien aanwezig.

2. Huurder en Verhuurder verplichten zich de onder lid 1a. en 1b. genoemde inventarislijst en inspectierapport (eventueel voorzien van op- en/of aanmerkingen) bij aanvang van de huurperiode te dateren en voor akkoord te ondertekenen.

3. Huurder zal uiterlijk binnen drie dagen nadat hij het gehuurde feitelijk heeft betrokken WG informeren aangaande eventuele beschadigingen en/of gebreken die ten tijde van de inspectie niet geconstateerd zijn.

4. Huurder is verplicht aan het einde van de huurovereenkomst alle sleutels aan de eigenaar/verhuurder te overhandigen en het gehuurde op te leveren in de staat waarin hij het gehuurde heeft betrokken, behoudens opgetreden slijtage als gevolg van normaal gebruik van het gehuurde:
a.als beschreven in de onder 1a. genoemde inventarislijst en;
b. als beschreven in het onder 1b. genoemde inspectierapport en;
c. schoon en in goede staat en;
d. geheel ontruimd en vrij van gebruiksrechten.

5. Huurder zal tijdig een afspraak maken met de verhuurder aangaande het tijdstip waarop de woonruimte wordt opgeleverd ter
gezamenlijke controle van de inventaris en de staat van onderhoud. In het geval van beheer wordt de eindoplevering door WG uitgevoerd.

6. Bij de in het vorige lid genoemde controle door WG worden de bevindingen genoteerd in een “opleveringsrapport” waarin wordt omschreven welke nodige reparaties en achterstallig onderhoud voor rekening van de huurder komen en op welke wijze deze zullen worden uitgevoerd. Voornoemd opleveringsrapport dient door zowel de huurder als verhuurder voor akkoord te worden ondertekend, waarna het geacht wordt – behoudens de aanwezigheid van verborgen gebreken – ten aanzien van beide partijen bindend te zijn.

7. Indien huurder weigert zijn medewerking te verlenen aan het opmaken van het opleveringsrapport geldt het opleveringsrapport zoals
dat door WG opgemaakt wordt, hetgeen geacht wordt conform de bevindingen te zijn opgemaakt.

8. Indien huurder, na daartoe verzocht en gesommeerd te zijn, geen of onvoldoende uitvoering geeft aan zijn verplichtingen
voortvloeiende uit het in lid 6 genoemde opleveringsrapport, is verhuurder gerechtigd de noodzakelijke werkzaamheden voor rekening van huurder door derden te doen uitvoeren.

9. Indien door de uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van het in lid zes genoemde opleveringsrapport het gehuurde eerst na de ontruimingsdatum in de in lid 4 genoemde staat wordt opgeleverd, is huurder aan verhuurder verschuldigd de pro rata huursom berekend over het aantal dagen tussen de oorspronkelijke ontruimingsdatum en de uiteindelijke ontruimingsdatum, onverminderd de aanspraak van verhuurder op vergoeding van verdere schade en kosten.

10. Indien het gehuurde door de huurder niet conform lid 4 is opgeleverd – een en ander ter beoordeling aan WG – heeft verhuurder het recht schoonmaakkosten bij huurder in rekening te brengen aan de hand van een offerte van een professionele schoonmaakorganisatie.

11. In geval van verborgen gebreken welke na de opmaking en ondertekening van het opleveringsrapport door de verhuurder worden opgemerkt, is de verhuurder gehouden hierover per ommegaande doch uiterlijk binnen twee werkdagen na de ontruiming contact op te nemen met WG. WG zal – zo mogelijk in aanwezigheid van de huurder – de opgemerkte verborgen gebreken beoordelen en indien daartoe aanleiding is een aanvullend opleveringsrapport opmaken. Ten aanzien van het aanvullende opleveringsrapport zijn de leden 6 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

12. WG is gerechtigd, na daartoe huurder verzocht en zonodig gesommeerd te hebben, door huurder aan hem toebehorende zaken in de woning achtergelaten, af te voeren, met dien verstande dat de daarmee gemoeide kosten voor rekening van huurder zijn.

Artikel 8 toestemming verhuurder vereist

1. Het is huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder:
a. het gehuurde, geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of in gebruik te geven;
b. verbouwingen uit te (doen) voeren of veranderingen aan te (doen) brengen;
c. een andere bestemming aan het gehuurde te geven;
d. een antenne of schotel ten behoeve van radio/televisie te (doen) plaatsen;
e. huisdieren in het gehuurde te houden;
f. de in het gehuurde aanwezige stoffering/meubilering te wijzigen of buiten het gehuurde te brengen.

2. Verhuurder zal gerechtigd zijn een reeds gegeven toestemming te wijzigen of aan de toestemming voorwaarden te verbinden.

3. Een door verhuurder gegeven toestemming is éénmalig en geldt niet automatisch voor opvolgende gevallen. Steeds zal dus per geval schriftelijk toestemming gegeven moeten worden.

4. Ondanks gegeven toestemming van de kant van verhuurder is huurder aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het in lid 1a. t/m 1f. gestelde. Na afloop van de huurovereenkomst dient het gehuurde – indien noodzakelijk wegens het gehouden hebben van huisdieren – door een reinigingsbedrijf op kosten van de huurder te worden ontsmet.

5. Indien huurder handelt in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde, verbeurt huurder aan verhuurder een boete voor iedere
kalenderdag dat de overtreding voortduurt. De boete is direct opeisbaar en niet voor enige rechterlijke matiging vatbaar en is gelijk aan tweemaal de voor huurder op dat moment geldende huurprijs per dag, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming te vorderen dan wel de huurovereenkomst te ontbinden, alsmede schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 verplichtingen huurder

1. Huurder verklaart het gehuurde te kennen en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen.

2. Huurder verbindt zich het gehuurde als een goed huisvader te gebruiken en te onderhouden.

3. Huurder zal verhuurder onverwijld op de hoogte brengen van schade en gebreken welke in/aan het gehuurde zijn ontstaan of dreigen te ontstaan. Bedoelde kennisgeving zal schriftelijk door de huurder worden bevestigd. Bij niet of niet tijdige melding van een schade of gebrek zal huurder aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de schade.

4. Huurder verplicht zich geen overlast te bezorgen door lawaai, stank of andere vormen van hinder.

5. Huurder verplicht zich – indien van toepassing – tot het ondertekenen van het huishoudelijke reglement van de Vereniging van
Eigenaren, waarvan het gehuurde onderdeel uitmaakt.

Artikel 10 verplichtingen verhuurder

1. Verhuurder is verplicht een opstal- en (indien van toepassing) inboedelverzekering af te sluiten ten aanzien van het gehuurde, inclusief een glasverzekering.

2. Verhuurder heeft – voor zover van toepassing – voor de huurovereenkomst de toestemming verkregen c.q. kennisgeving gedaan aan:
a. de huiseigenaar c.q. administrateur i.g.v. van onderverhuur of medebewoning;
b. de hypotheeknemer;
c. de assuradeuren.

Artikel 11 onderhoud van het gehuurde

1. In het algemeen komt regulier onderhoud van het gehuurde voor rekening van verhuurder.

2. Huurder zal alle nodige maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde en belendingen, waaronder begrepen schade welke het gevolg zou kunnen zijn van enige weersgesteldheid.

3. Verhuurder is verplicht het gehuurde aan de buitenzijde in goede staat te houden, gelijk huurder verplicht is het gehuurde aan de binnenzijde in goede staat te houden. Verhuurder en huurder dienen – voor eigen rekening – tijdig en op deugdelijke wijze die voorzieningen te treffen – vernieuwingen/vervangingen daaronder begrepen – welke nodig zijn, dan wel waartoe de wet of enig ander voorschrift van overheidswege een of beide partijen verplicht.

4. Alle vernieuwingen/vervangingen vanwege huurder dienen door een erkend vakman te worden uitgevoerd en huurder dient alle betalingsbewijzen betrekkelijk de uitgevoerde werkzaamheden te bewaren.

Artikel 12 verzuim

1. De huurder is in ieder geval van rechtswege in verzuim, met alle gevolgen die de Nederlandse wet hieraan ingevolge artikel 6: 83 BW
verbindt, indien:
a. de overeengekomen huurprijs niet (volledig) op de overeengekomen betalingsdatum is voldaan;
b. hij/zij zonder opzegging het gebruik voortijdig heeft beëindigd;
c. hij/zij enige voorwaarde, verbonden aan een door verhuurder verleende toestemming, niet in acht neemt;
d. hij/zij surseance van betaling of faillissement aanvraagt;
e. hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard;
f. hij/zij de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest.

2. In geval van verzuim het welk overeenkomstig artikel 6:82 BW intreedt na een door de verhuurder verzonden ingebrekestelling heeft de verhuurder het recht, indien de huurder binnen acht werkdagen na de ingebrekestelling het verzuim niet heeft opgeheven:
a. de huurovereenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen;
b. de huurovereenkomst als beëindigd te verklaren;
c. zich op kosten van de huurder toegang tot het gehuurde te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen;
d. alle redelijkerwijs noodzakelijke werkzaamheden voor rekening van de huurder te laten uitvoeren, zonder dat de huurder deswege
enig recht op schadevergoeding of anderszins heeft.
3. Huurder zal betrekkelijk het in het eerste en tweede lid van dit artikel bepaalde geen recht hebben op vergoeding van schade en/of
kosten.

4. Huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van een bepaalde termijn dan wel het zich voordoen van enige omstandigheid als
bepaald in lid 1 van dit artikel.

5. Huurder is gehouden aan verhuurder/WG te vergoeden alle schade, kosten en rente als gevolg van:
a. huurders (toerekenbare) tekortkomingen;
b. een aan huurder toerekenbare schuld als gevolg van één of meerdere omstandigheden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel;
c. tussentijdse beëindiging (indien van toepassing) van de huurovereenkomst, waaronder begrepen beëindiging als gevolg van
faillissement of surseance van betaling.

6. Indien een uit hoofde van de overeenkomst van huur/verhuur door huurder verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldatum is
voldaan, verbeurt huurder aan verhuurder, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist, een boete van 1% per maand over de ver­schuldigde hoofdsom vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening.

7. In alle gevallen waarin er sprake is van verzuim in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en de
verhuurder/WG de huurder dan wel de huurder/WG de verhuurder in of buiten rechte tot nakoming van de betreffende verplichting aanspreekt of doet aanspreken is de in verzuim zijnde partij aansprakelijk voor alle te maken(buiten)gerechtelijke kosten.

Artikel 13 bezichtiging

1. De verhuurder/WG heeft het recht – huurder zal zijn medewerking daaraan verlenen – om bij voorgenomen wederverhuur, verkoop, open huizenroutes, noodzakelijke herstel en/of verbeteringswerkzaamheden, het gehuurde te (doen) bezichtigen en/of werkzaamheden uit te (doen) voeren tussen 09.00 uur en 18.00 uur, met dien verstande dat verhuurder/WG huurder hiervan tenminste 24 uur tevoren in kennis heeft gesteld.

Artikel 14 aansprakelijkheid WOON GEWOON

1. Ingeval van toerekenbare tekortkomingen van WG in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever WG in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

2. Indien van opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd WG nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor ontbonden te verklaren. In dat geval beperkt de aansprakelijkheid van WG voor mogelijk door de opdrachtgever geleden schade zich tot maximaal 50 % van de op grond van de overeenkomst door WG aan op­drachtgever gefactureerde c.q. te factureren bedragen exclusief omzetbelasting.

3. Aansprakelijkheid van WG voor door opdrachtgever geleden schade aan het verhuurde en inboedel veroorzaakt door of vanwege
huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder uitdrukkelijk begrepen schade ontstaan door of als gevolg van het feit dat in het gehuurde hennepteelt heeft plaatsgevonden, daaronder uitdrukkelijk begrepen:
– schade aan de onroerende zaak;
– schade aan de inboedel;
– diefstal van inboedel;
– schade als gevolg van verbruik van energie (gas, water en elektriciteit);
– schade als gevolg van gederfde huurpenningen;
– schade als gevolg van achterstallig tuinonderhoud.

4. WG is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:
a. schade aan en/of diefstal van zaken behorende aan opdrachtgever/verhuurder of huurder;
b. de gevolgen van zichtbare en/of onzichtbare gebreken aan het gehuurde;
c. geschillen tussen huurder en verhuurder over de hoogte van de huurprijs alsmede voor de eventuele gevolgen van een uitspraak
van de Huurcommissie inzake de (hoogte van de) huurprijs;
d. overige geschillen welke optreden tussen de verhuurder en huurder en buiten het gebied van de werkzaamheden van WG vallen.

Artikel 15 overmacht

1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlog of oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie WG voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens WG om welke reden dan ook
behoudens verzuim van WG jegens die derden, waardoor WG de order niet tijdig of niet zonder naar objectieve normen gemeten bovenmatig bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor WG als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien WG onverwacht zou worden gecon­fronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel, voor zover het gaat om gespecialiseerde werknemers, in wier vervanging in redelijkheid niet op korte termijn kan worden voorzien.

2. Indien één van de in het vorige lid omschreven gevallen zich voordoet, zal opdrachtgever WG in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeen­stem­ming met de overeenkomst te verrichten.

3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van WG uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van
overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van een termijn van één maand nadat de overmacht is ont­staan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 16 annulering / uitstel uitvoering

1. Indien een door WG met de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt ontbonden op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak wordt ontbonden dan wel vertraagd, is WG gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, met een minimum van 75% van de waarde van de werkzaamheden exclusief BTW.

Artikel 17 toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door WG te sluiten overeenkomsten, ook wanneer de uitvoering van de werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt, zijn het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden voorgelegde aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat WG met opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.